Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser
 
Offentlige anskaffelser omfatter varer og tjenester for flere milliarder årlig.

Regelverket for offentlige anskaffelser skal sikre at disse midlene utnyttes best mulig gjennom kostnadseffektive og samfunnstjenlige innkjøp, og at offentlig sektor gjennom sine innkjøp bidrar til å utvikle et konkurransedyktig næringsliv.

Offentlige anskaffelser skal så langt som mulig basere seg på konkurranse. Konkurranse er et virkemiddel for å sikre effektiv ressursbruk i det offentlige, og bidra til økt verdiskapning i samfunnet.

Regelverket om anskaffelser gir visse rammer for hvordan anskaffelsesprosessen skal foregå, fra planleggingen av anskaffelsen til inngåelse av kontrakt.

Jeg har arbeidet med offentlige anskaffelser i flere år innenfor statlig og kommunal sektor, så jeg har en viss erfaring med hvordan oppdragsgiver tenker og arbeider innenfor dette feltet.

Det offentlige skaffer seg varer og tjenester hovedsakelig gjennom tre anskaffelsesprosedyrer:
 • Anbudskonkurranser uten forhandling
 • Konkurranser med forhandling
 • Direkte anskaffelser

Før man velger anskaffelsesprosedyre må man ta stilling til hvilken del av regelverket som må følges. Det avgjørende for valg av regelverk, er hva som skal anskaffes og om verdien på dette er over eller under terskelverdiene.

Viktige terskelverdier kan du lese mer om på anskaffelser.no 

Dersom din bedrift vil selge til det offentlige, må du kjenne spillereglene for offentlige anskaffelser. Jeg kan bistå med
 • informasjon om regelverket
 • informasjon rundt det praktiske med å utarbeide og levere tilbud
 • kvalitetssikring av tilbud
 • utarbeidelse av dokumenter
 • bistand i forbindelse med avklaringer og forhandlinger
 • innsyn i anbudsdokumenter etter at konkurransen er avsluttet
 • klage på avvisning eller at man ikke vinner konkurransen
 • erstatning
 • rettslige skritt
Når det gjelder bistand til det offentlige kan jeg bistå med
 • informasjon om regelverket
 • vurdering av om et oppdrag må lesses ut på anbud
 • planlegging av anskaffelsen
 • kvalitetssikring av alle dokumenter før kunngjøring
 • utarbeidelse av dokumenter
 • bistand ved klage fra leverandør
 • KOFA-saker og midlertidig forføyninger

Se mer her   http://www.slideshare.net

Eller ta kontakt!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer