Dokumentavgift og arveoppgjør

Dokumentavgift

I forbindelse med overføring av hjemmel til fast eiendom verdt for eksempel kr. 4.000.000,- så utgjør statens dokumentavgift kr.100.000,-. Dokumentavgiften utgjør 2,5 % av eiendommens salgsverdi på tinglysningstidspunktet.

Arveavgiften er som kjent fjernet. Men krav om innbetaling av dokumentavgift kan komme som en overraskelse på mange.

Flere arvelatere ønsker å overføre bolig eller fritidseiendom til sine arvinger mens de ennå er i live. På den måten kan man sikre seg en kontroll over at dette skjer slik man ønsker. På den annen side er det ikke alltid så fornuftig dersom man ser rent økonomisk på det.

Dersom hjemmelen til eiendommen overføres til arvingene mens arvelater er i live, så må denne avgiften betales. Forskudd på arv er nemlig regnet som ”gave” etter dokumentavgiftsreglene.

På den annen side vil de som har krav på arv etter arvelovens bestemmelser få fritak for dokumentavgiften. Fritaket gjelder for ”ideell arveandel etter loven”. Velger en av arvingene deretter å løse ut de øvrige arvinger, så må det betales dokumentavgift på 2,5 % av de øvrige arvingenes andeler av eiendommen.

Dersom Kari og Ola arver eiendom som nevnt ovenfor, og Kari ønsker å overta barndomshjemmet, så må hun betale kr 50.000,- i dokumentavgift. Hun får fritak for sin idelle andel av arven, men må betale dokumentavgift for Ola sin del av arven. Dersom de overtar eiendommen i fellesskap, vil ingen av dem betale dokumentavgift.

Arv etter testament gir ikke fritak for dokumentavgift. De som er tilgodesett i et testament må som en hovedregel betale ordinær dokumentavgift. For testamentsarvinger som også er arvinger etter loven, så kan det gjøres fratrekk i dokumentavgiften for den del av arven som følger av arveloven.

Det finnes også en rekke andre fritak fra dokumentavgiften, for eksempel overføring av hjemmel til fast eiendom mellom ektefeller og overføring av felles bolig mellom samboere ved samlivsbrudd.

Flere politiske partier varsler gjeninnføring av arveavgift. Dette kan det også være greit å ha i mente når man planlegger arveoppgjør.

Ta gjerne kontakt når det gjelder arv, dokumentavgift og arveoppgjør.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer