Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt

Mange mennesker tenker på hva som skal skje med sine eiendeler når man dør eller eventuelt avslutter et samliv. Noen formaliserer dette gjennom testament, ektepakt eller samboerkontrakter. Trenger jeg fremtidsfullmakt i tillegg til alt dette?

Men hva skjer dersom man kommer i en situasjon hvor man ikke lenger kan ivareta sine økonomiske forhold? Eller at man ikke kan ta beslutninger som angår ens personlige forhold? 

Dagens system er at Fylkesmannen oppnevner en verge slik at man får hjelp til de gjøremål man trenger hjelp til å utføre.

Dersom man ønsker å påvirke hvem som skal være verge eller hvilke disposisjoner av økonomisk eller personlig art som skal utføres, så må man opprette en fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakt er en fullmakt til én eller flere personer om å representere fullmaktsgiveren som på grunn av sinnslidelse ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser. Demens regnes i dette tilfellet som sinnslidelse. 

Fremtidsfullmakt må ikke forveksles med den retten nærstående har til en viss representasjonsrett.

Nærstående vil ha rett til å betaler regninger for mennesker som ikke kan ivareta sine økonomiske interesser. Det heter legalfullmakt.  Kartverket aksepterer for eksempel ikke slike legalfullmakter for tinglysning. Dersom det er behov for tinglysning, så må man ha fremtidsfullmakt.

Fremtidsfullmakten kan aldri inneholde særlige personlige disposisjoner som det å stemme ved valg, inngå ekteskap, opprette eller tilbakekalle testament, samtykke til tvang og lignende. Hva som er særlige personlige disposisjoner ble problematisert i Gulating lagmannsretts kjennelse av 18.12.2018 (LG-2018-166190). Høyesterett opphevet lagmannsrettens kjennelse den 18.09.2019, HR-2019-1758-A (krever abonnement). Lagmannsretten må således behandle saken på nytt. Høyesterett drøfter skillet mellom personlige og økonomiske disposisjoner, og strengt personlige disposisjoner. Videre drøftes inhabilitet i forbindelse med fremsettelse av skiftebegjæring. 

På den annen side kan man i fremtidsfullmakten gi fullmektigen tillatelse til å selge fast eiendom, gi bort større gaver, disponere bankkonti, betale regninger, ha kontakt med offentlige myndigheter osv. Dersom fast eiendom skal selges eller gis bort som et forskutert arveoppgjør, må man huske på dokumentavgiften. 

Fremtidsfullmakten trer vanligvis i kraft når det foreligger erklæring fra lege om at fullmaktsgiver ikke lenger kan ivareta egne interesser. Etter vergemålsloven § 84 kan fullmektigen be fylkesmannen om å stadfeste ikraftsettelsen av fremtidsfullmakten. Dette kan ha betydning som bevismoment overfor tredjepersoner. Men dette har ikke betydning for om fremtidsfullmakten er gyldig eller i kraft. Vær likevel oppmerksom på at noen steder krever stadfestet fullmakt. 

Opprettelse av fremtidsfullmakt må selvsagt gjøres mens man er åndsfrisk.

Det gjelder tilsvarende strenge formkrav til fremtidsfullmakt som det stilles til testament.

Les mer om dette her: http://www.slideshare.net

Ta kontakt om du har spørsmål knyttet til dette eller ønsker å sette opp en avtale.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer