Oppsigelse

Arbeidsforhold opphører normalt ved oppsigelse fra arbeidstaker eller arbeidsgiver.  Arbeidsmiljøloven har regler for hvordan dette skal skje.

Arbeidsgiver må ha en saklig grunn til oppsigelse. Det er fornuftig å ta kontakt med advokat for å diskutere hvorvidt man har en saklig grunn til oppsigelsen. Videre må man som arbeidsgiver være nøye med å følge lovens formkrav til oppsigelse, og man må drøfte saken med arbeidstaker før man tar beslutning om oppsigelse.

Saklige begrunnelser for oppsigelse kan være arbeidstakers forhold som alvorlige brudd på arbeidsavtalen, eller nødvendig nedbemanning eller omstilling.

Oppsigelsen skal alltid være skriftlig og inneholde opplysninger om adgang til å kreve forhandlinger og reise søkmål, herunder frister og hvem søksmål skal rettes mot, og retten til å stå i stillingen mens forhandlinger eller søkmål pågår.

Dersom oppsigelsen er begrunnet i forhold på arbeidsgivers side, skal det også opplyses om fortrinnsrett til ny ansettelse.

Arbeidsgiver må være oppmerksom på at sykdom ikke er saklig grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt.

Når det gjelder oppsigelse fra arbeidstakers side, er det kun et krav om skriftlighet. Det er likevel fornuftig å sikre bevis for at man faktisk har sagt opp for å unngå tvil i etterkant. 

Forhandlinger med arbeidsgiver kan kreves av arbeidstaker. Det er som oftest i begge parters interesse å forsøke å finne en løsning gjennom forhandlinger før søkmål eventuelt blir reist.

Arbeidstaker kan reise søksmål innen visse frister dersom man ikke kommer til enighet gjennom forhandlinger. Det er viktig å være oppmerksom på at det ikke gjelder søksmålsfrist dersom oppsigelsen ikke oppfyller formkravene. Dersom søksmål blir reist i slike tilfeller innen fire måneder, skal oppsigelsen normalt kjennes ugyldig.

Arbeidstaker kan normal stå i stillingen så lenge forhandlinger eller søkmål pågår, men retten kan avgjøre noe annet.

Ta gjerne kontakt så raskt som mulig om du vurderer å si opp en ansatt eller om du har blitt sagt opp av arbeidsgiver. Jeg svarer på spørsmål innenfor arbeidsrett.

For arbeidstakere kan det også være aktuelt med fri rettshjelp.

Ta kontakt om du har spørsmål om arbeidsrett. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer