Avkortning i arv og ny arvelov

avkortning i arv

Avkortning i arv? Pliktdelsreglenes betydning etter ny lov?

Arveloven 2019 trådte i kraft 1. januar 2021. Loven viderefører i stor grad någjeldende arveloven av 1972. Tre viktige lovendringer er det viktig å være oppmerksom på. Dette gjelder adgangen til å bestemme over verdifulle gjenstander, avkortning i arv og pliktdelsarven.

Avkortning i arv må bestemmes før nyttår.

Det innebærer at gaver som er gitt livsarvinger som arvelater ønsker skal avkortes i senere arveutdeling, måtte være bestemt før 31.12.2020. Etter dette tidspunktet er det for sent.

Etter dagens arvelov skal avkortning av tidligere gitte gaver foretas dersom avdøde har fastsatt det eller avkortning anses å være i samsvar med arvelaters vilje. Giveren står dermed fritt til senere bestemme at avkortning skal gis også etter at gaven er gitt, unntatt hvor det er avtalt at avkortning ikke skal skje.

Den nye arveloven endrer dette. Avkortning skal kun skje dersom dette var satt som betingelse senest da gaven ble gitt. 

Dette betyr at dersom du ønsker at gaver som er gitt skal avkortes i fremtidig arv, så må man altså senest 31.12.2020 bestemme dette, ellers vil muligheten bli avskåret.

Frihet til å bestemme over verdifulle gjenstander i testament

En testator som har livsarvinger, kan etterlate en konkret eiendom til en gitt arving, også selv om verdien av eiendommen er større en arvelateren kan råde fritt over summessig. Arvingen må i så fall betale det overskytende til boet. I dag kan man ikke testamentere bort en eiendom som beløpsmessig overstiger det man kan råde over etter pliktdelsarvereglene.

Pliktdelsarvens størrelse

Både etter den nye og gamle arvelov, så gjelder reglene om at livsarvingene har krav på 2/3 av arvelaters verdier. I dag kan man i større boer avkorte livsarvingenes pliktdelsarv til kr. 1.000.000, – per barn per forelder. Etter den nye arvelov er dette beløpet satt til 15 G, som for tiden utgjør ca. 1.500.000, -. Dette kan skape uklarheter i tidligere utformede testamenter.

Overgangsreglene innebærer at dersom arvelater dør innen 31.12.2021 så vurderes testamentet etter den gamle arveloven. Dersom testator går bort i 2022 eller senere, så vil forholdet vurderes etter de nye pliktdelsregelene.

Dette betyr at den kan være fornuftig å undersøke om et testaments innhold kan skape tolkningstvil som følge av den økte pliktdelsarven.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å forandre testamentet eller om du opprette et slikt dokument. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer