Offentlig tjenesteperson del II

trafikkbetjenter

Er trafikkbetjenter offentlig tjenesteperson?

Offentlig tjenesteperson sitt strafferettslige vern er nærmere belyst i Høyesteretts dom fra september 2020.

Svaret på spørsmålet i overskriften var tidligere tja

Svaret på dette spørsmålet er nå ja. I alle fall dersom trafikkbetjenten utferdiger tilleggsgebyr for manglende betaling av piggdekkgebyr.

Høyesterett kom i dom at 3. september 2020 til at straffeloven § 155 er anvendelig på den som angriper en kommunal trafikkbetjent som utferdiger tilleggsgebyr etter piggdekkgebyrforskriften.

Videre vil nok også trafikkbetjenter som utferdiger gebyr etter parkeringsgebyrforskriften omfattes av det særskilte vernet i § 155, se avsnitt 23 i HR-2020-1724.

På den annen side vil kommunale trafikkbetjenter som utfører samme oppgaver som private trafikkbetjenter utfører falle utenfor vernet. Det følger av avsnitt 24 i den ovennevnte dom.

Parkeringsforskriften likestiller i stor utstrekning privat og kommunal parkeringshåndheving.

Hvorledes vernet til kommunale trafikkbetjenter som utfører arbeid etter parkeringsforskriften § 7 (det kommunale enerettsområdet) er ikke løst i dommen.
Trafikkbetjenter utfører ulike oppgaver. Flere av disse oppgavene blir utført samtidig. Det er derfor problematisk at ulike oppgaver gir ulikt vern.Dersom en person har parkert på en parkeringsplass og går til angrep på en trafikkbetjent, så vil spørsmålet om § 155 kommer til anvendelse være avhengig av om personen trodde at trafikkbetjenten skrev ut gebyr etter piggdekkforskriften eller kontrollsanksjon etter parkeringsforskriften. I sist nevnte tilfelle vil ikke § 155 komme til anvendelse. 
 
Det kan reises spørsmål ved om det er så stor forskjell i straffverdigheten på vold og trusler knyttet til gebyrhåndheving og annen parkeringshåndheving slik at dette bør lede til strafferettslig ulik bedømmelse, selv om dette er ulikt regulert etter vegtrafikkloven.

Videre kan det bli spennende å følge med om trafikkbetjenter som håndhever gebyrordningen og er ansatt i kommunale AS eller KF vil nyte godt av det strafferettslige vern etter § 155.Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til vold mot offentlig tjenesteperson eller andre strafferettslige problemstillinger.
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer