Økonomiske og personlige interesser?

Hvem skal forvalte dine økonomiske og personlige interesser?

Forvaltning av dine økonomiske og personlige interesser er selvfølgelig ditt eget ansvar.

Hvem skal gjøre dette om du ikke er i stand til det? Hvordan skal pengene dine styres? Hvem kan sørge for at dine personlige interesser blir ivaretatt?

Verge

Personer under 18 står under vergemål fra sine foreldre. Personer over 18 år står under vergemål dersom dette er vedtatt etter kapittel 4 i vergemålsloven. I tilfeller hvor det er konfliktfylte forhold i familien kan offentlig vergemål være en god løsning.

Private vergemål

I de fleste tilfeller vil det være best å bestemme selv hvem som skal være verge og hvordan vergeoppdraget skal løses.  Fremtidsfullmakten må da være opprettet mens man ennå er i stand til å ivareta egne interesser. Et godt råd er å få det gjort med engang i stedet for å vente til det er for sent.

Hvem bør opprette fremtidsfullmakt?

I praksis er det ofte eldre mennesker som oppsøker advokat for å få opprettes fremtidsfullmakt. Ofte er det bekymring rundt demens som motiverer dem. I praksis kan sykdom og ulykker medføre at også unge mennesker kan komme i situasjoner hvor det er behov for at andre forvalter deres personlige og økonomiske interesser.

Det er ikke automatikk at de nærmeste overtar. Min anbefaling er derfor at de fleste over 18 år får utarbeidet en fremtidsfullmakt.

Hvem bør være fullmektig?

Det er viktig at riktig person(er) blir fullmektig. I noen tilfeller har jeg frarådet å utarbeide fremtidsfullmakt fordi det ikke finnes en riktig person som kan være fullmektig. Dette kan skyldes flere forhold, f.eks. et høyt konfliktnivå i familien.

Videre kan det være fornuftig i noen tilfeller å ha flere fullmektiger. Fullmektigene har ulik kompetanse som bør benyttes på ulike oppgaver. I andre tilfeller bør man vurdere å ha fullmektiger som kan overta dersom hoved fullmektigen ikke kan eller vil skjøtte sitt verv.

Alle familier er ulik, og derfor er jeg skeptisk til at alle kan benytte en mal som finnes på nettet uten å ha diskutert dette med en advokat. 

Hva bør være med i en fremtidsfullmakt

For det første må fremtidsfullmakten inneholde de minimumskrav som vergemålsloven setter. Mangler dette, blir fullmakten ugyldig.

For det annet må fullmakten inneholde tilstrekkelige opplysninger om hva fullmaktsgiver ønsker. Dersom fullmakten ikke inneholder tilstrekkelig opplysninger, risikerer man at Fylkesmannen oppretter en verge i tillegg til fullmektigen for de områder som ikke er hensyntatt i fullmakten. Videre må ikke fullmakten ikke være for generell, slik at det kan stilles spørsmål ved om fullmaktsgiveren virkelig har forstått og ment at fullmakten skal være så omfattende.

For det tredje kan ikke gi fullmektigen adgang til å ivareta såkalte strengt personlige rettigheter.

Oppsummert vil jeg si at utover dette så er det vanskelig å si hva fullmakten skal inneholde fordi folk er forskjellige. Det som passer i det ene tilfellet passer ikke nødvendigvis i et annet tilfelle.

Ta kontakt i dag om du ønsker min bistand til å sette opp en fremtidsfullmakt som passer i ditt tilfelle. Vi tar da et møte hos meg hvor vi er sikker på at dine økonomiske og personlige interesser blir ivaretatt på en god måte.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer