Bistandsadvokat

Bistandsadvokat

Du kan ha krav på gratis bistandsadvokat om du har vært utsatt for en straffbar handling. 

Bistandsadvokat er betegnelsen på advokat som bistår fornærmede i en straffesak

Både de som har vært utsatt for en straffbar handling (fornærmede) og etterlatte kan ha krav på advokat på det offentliges bekostning etter straffeprosessloven.

For eksempel har fornærmede som hovedregel krav på bistandsadvokat dersom saken gjelder:
  • seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk, incest
  • vold i nære relasjoner (familievoldssaker)
  • menneskehandel
  • kjønnslemlestelse
  • tvangsekteskap
  • brudd på kontakt- og besøksforbud, eller rettsmøte om kontakt- og besøksforbud i eget hjem

Retten kan også oppnevne advokat når særlige forhold tilsier at det er behov for det. Men dette praktiseres relativt strengt av domstolene.

Bistandsadvokaten skal ivareta fornærmedes og etterlattes interesser i forbindelse med etterforskning og under eventuell hovedforhandling i saken. Under hovedforhandlingen kan bistandsadvokaten på vegne av fornærmede og etterlatte stille spørsmål til tiltalte, vitner og sakkyndige. Dette gjelder uavhengig av om det fremmes krav om erstatning i saken.

I saker hvor fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, fremmes et eventuelt erstatningskrav av bistandsadvokaten. Å ha bistandsadvokat er imidlertid ingen forutsetning for å fremme et erstatningskravsaker.

Forskjellen er bare at i andre saker må fornærmede og etterlatte fremme et eventuelt erstatningskrav for påtalemyndigheten, som avgjør om kravet tas med i straffesaken.

I de tilfellene fornærmede og etterlatte har krav på bistandsadvokat, skal fornærmede forklare seg før tiltalte under hovedforhandlingen. For etterlatte som skal forklare seg, kan retten bestemme at de skal forklare seg før tiltalte

Reglene om rett til gratis bistandsadvokat er vanskelige å forstå, og det kan være komplisert for den enkelte å avgjøre om man faller inn under ordningen. Jeg vil alltid vurdere hvorvidt saken din gir rett til gratis bistandsadvokat.

Dersom man ikke har rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige, kan man som fornærmet eller etterlatt betale for dette selv. Jeg påtar meg også slike oppdrag. 

Ta kontakt for spørsmål rund dette. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer