Forsvarer i straffesak

forsvarer

En forsvarer er en advokat som bistår siktede eller tiltalte i forbindelse med etterforskning eller pådømmelse av straffesak.

Rett til forsvarer

Dersom du er tiltalt i en straffesak, så har du krav på å la deg bistå av forsvarer etter eget valg.

I de tilfellene hvor du ikke har bedt om en spesiell advokat, vil retten oppnevne en av de faste advokatene for deg. Dersom du ikke er fornøyd med denne advokaten, så kan du også bytte advokat. Ønsker du bistand fra advokat med kontor i Asker, så ta gjerne kontakt.  Jeg ordner alt det praktiske med politiet og retten.

Jeg har erfaring med alle typer saker. Mens de store advokatfirmaene konkurrer om saker innenfor økonomisk kriminalitet, miljøkriminalitet og foretaksstraff, så arbeider jeg vel så mye med små saker – som kan være alvorlig nok for dem som er beskyldt for straffbare forhold. Enkeltindividets rettsikkerhet setter jeg høyt.

Kostnader ved forsvarer

I straffesaker, som i alle andre saker, er det en fordel om advokaten kommer tidlig inn i bildet. Er du tiltalt i en straffesak eller fremstilt for varetektsfengsling, så får du som hovedregel dekket forsvarerutgiftene av det offentlige. I mange saker vil man også kunne få dekket utgiftene til advokat under etterforskning. Jeg vil uansett gi deg en kostnadsfri vurdering av dette.

I promillesaker, fartsovertredelser og saker om førerkort, får man som hovedregel ikke dekket advokat av det offentlige, men også her finnes det unntak som kan komme til anvendelse i din sak. Det kan lønne seg å få en advokat til å vurdere saken din selv om du ikke har krav på offentlig oppnevnt forsvarer.

Rollen til forsvarer

Forsvarers rolle er å ivareta klientens interesser. Han skal gi klienten råd og har taushetsplikt om alt han får vite av klienten.

Etter avsagt dom i saken, vil forsvarer gi råd om dommen skal ankes og i så tilfelle bistå med dette.

Ender saken med henleggelse eller frifinnelse, bistår forsvarer med å kreve erstatning for uberettiget forfølgning.

Ta gjerne kontakt for en prat. I straffesaker, som i alle andre saker, så er det best at advokat kommer inn i bildet så tidlig som mulig

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer