Fri rettshjelp

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er at staten helt eller delvis dekker advokatbistand. Tanken er at det offentlige skal hjelpe personer med å få nødvendig juridisk bistand uavhengig av vedkommendes økonomiske stilling. Dette gjelder i visse typer saker som er ansett som spesielt viktige for folks velferd.

Rettshjelpen deles gjerne i fritt rettsråd og fri sakførsel.

Fritt rettsråd er advokatbistand utenfor rettergang, mens fri sakførsel er advokatbistand ved saker som går for domstolene.

Gratis advokatbistand blir ikke gitt automatisk. Det må søkes om dette. Regelverket er komplisert, og i mange tilfeller er det vanskelig å svare på om du har krav på fri rettshjelp.  Jeg forsøker her å gi en enkel oversikt over fri rettshjelp.Type saker

Eksempler på saker hvor man kan få fri rettshjelp:

Inntekts- og formuesgrenser

Utgangspunktet er at man må ha inntekt og formue under de beløpsgrenser som følger av rettshjelploven. I noen tilfeller kan fylkesmannen dispensere fra disse beløpsgrensene.

I følgende saker får man fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue:

  • barnevernssaker som behandles av Fylkesnemnda
  • Kontrollkommisjonen
  • militærnekting
  • tvangsekteskap
  • voldsoffersaker mot gjerningsmannen
  • erstatning for uberettiget forfølgning
  • anmeldelse i forbindelse med voldtekt
  • anmeldelse i sak om menneskehandel
  • enkelte saker etter utlendingsloven
Egenandel

I saker med gratis advokatbistand uavhengig av inntekt og formue, så er det ingen egenandel. Dersom du har under 100.000, – i inntekt, skal du heller ikke betale egenandel.

For andre saker er utgangspunktet at du må betale egenandel. Den er per januar 2021 på kr 1085-. I fri sakførsel sakene er egenandelen 25 % av utgiftene, begrenset til åtte ganger salærsatsen.

På denne siden kan undersøke om du har rett på helt eller delvis gratis advokatbistand. 

Er du i tvil om du har krav på fri rettshjelp. Ta kontakt.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer