Skatteamnesti

skatteamnesti

Skatteamnesti eller frivillig retting bygger i utgangspunktet på at man slipper tilleggsskatt dersom man oppgi inntekt eller formue man har i Norge eller utlandet som man ikke har oppgitt tidligere. Forholdet blir heller ikke anmeldt til politiet, heller ikke andre straffbare forhold som måtte ha tilknytning til dette. Skatteyter oppgi fullstendige opplysninger om formuen/inntekten til skattemyndighetene. Selv om det ikke blir ilagt tilleggsskatt, så vil det beregnes renter av den skatt som skulle ha vært betalt.

De strafferettslige problemstillingene oppstår når vilkårene for skatteamnesti er til stede, men forholdet er anmeldt til politiet. Politiet vil da forfølge saken gjennom rettsapparatet.

Skatteamnesti innebærer at dersom man frivillig retter uriktig gitte skatte- og avgiftsopplysninger, kan man på visse vilkår få straffutmålingsutsettelse. I praksis betyr dette at man slipper straff.  Skatteamnesti bestemmelsene er i stor grad domstolskapt gjennom Rt-2012-1288.

Jeg var forsvarer i Follo-tingrett hvor jeg forsvarte en person som var tiltalt for avgiftsunndragelser, brudd på bokføringsloven og dokumentfalsk. Han ble innvilget skatteamnesti for avgiftsunndragelsene fordi han hadde rettet mva-oppgaven før forholdet ble oppdaget av myndighetene. Tingretten domfelte imidlertid for overtredelse av bokføringsloven og bestemmelsene om dokumentfalsk.

Saken ble anket inn for lagmannsretten (LB-2020-22207). Hovedspørsmålet for lagmannsretten var om skatteamnestiet også skulle omfatte brudd på bokføringsloven og dokumentfalsk fordi disse forholdene var tett sammenvevde med avgiftsunndragelsen.

Lagmannsretten var enig i at skatteamnesti for lovbrudd som henger nøye sammen med skatteunndragelse vil gjøre ordningen med skatteamnesti mer effektiv. På den annen side mener lagmannsretten at bestemmelsene om skatteamnesti er nøye knyttet til spørsmålet om ileggelse av tilleggsskatt. 

Lagmannsretten viste også til at mindretallet i HR-2018-875-A kort bemerket at «det [er] ikke grunnlag for å gi amnesti for overtredelse av bokføringsloven».

Lagmannsretten forkastet anken.

Lagmannsrettens dom ble anket til Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg besluttet den 2. desember 2020 (HR-2020-2304-U) at anken skal behandles i Høyesterett. Anken ble behandlet i Høyesterett 05.02.2021.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål knyttet til skattemanesti og strafferett.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer