Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikring må ikke blandes sammen med fri rettshjelp hvor det offentlige dekker utgiftene.

I mange tilfelle dekker forsikringsselskapet utgifter til advokatbistand. Etter min erfaring er det mange som ikke er klar over dette. Denne forsikringen er ofte inkludert i et annet forsikringsprodukt, typisk innboforsikring, villa, bil, båt og reiseforsikring.

Tvister som dekkes?

Forsikringsselskapet dekker klientens utgifter til advokatbistand når det foreligger en tvist. Det foreligger en tvist om klienten har fremmet et krav mot en motpart, og motparten bestrider kravet, eller motsatt. 

Det er alltid fornuftig å fremme eller bestride krav skriftlig. På den måten har man dokumentasjon for at det virkelig er oppstått en tvist.

Hvilket beløp som er dekket under forsikringen varierer mellom de ulike forsikringsselskaper. Det vanlige er at forsikringen dekker advokatutgifter opp til kr. 100.000, -. Klienten må imidlertid betale en egenandel som normalt er kr. 4.000, -,  og i tillegg til 20 % av det overskytende.

Dersom advokatutgiftene kommer på kr. 100.000,-, vil klientens egenandel være kr. 23.200,- mens forsikringsselskapets andel vil være kr. 76.800, -.

Tvister som ikke dekkes.

Rettshjelpforsikringen omfatter ikke alle sakstyper. For det første gjelder den forsikrede i egenskap av privatperson. For det annet er det en del sakstyper som er spesifikt unntatt i forsikringsvilkårene. Dette gjelder typisk tvister som har sammenheng med klientens arbeid eller såkalte familiesaker (skilsmisseoppgjør, arv, barnefordeling og lignende). Enkelte forsikringer gjelder ikke bare for den som har tegnet forsikringen, men også for ektefelle, samboer, barn og noen ganger andre som bor i samme husstand. Dette skal fremgå av selskapets vilkår.

Tilkjente omkostninger.

Ved saker som ender i rettsapparatet, er utgangspunktet at den part som taper saken skal dømmes til å betale motpartens advokatutgifter.  I slike situasjoner vil ikke forsikringsselskapet dekke klientens advokatutgifter, med mindre det er klart at motparten ikke har penger til å gjøre opp for seg. Dersom klienten taper saken, risikerer han å måtte betale motpartens omkostninger, og dette dekkes i utgangspunktet ikke av egen rettshjelpsforsikring.

Sakens økonomiske omfang.

Rettshjelpsforsikringer gir mange mennesker anledning til å forfølge saker som de ellers ikke ville hatt muligheter til å forfølge. Forsikringsselskapene har sikret seg mot at rettshjelpsforsikringen skal brukes i små saker. Det er altså ikke slik at klienten har kr. 100.000,- til rådighet fra selskapet for å forfølge et krav som ikke er mer verdt enn kr. 5.000,-. I et slikt eksempel vil selskapets ansvar være begrenset til den økonomiske interesse, altså kr. 5.000, -. Her finnes unntak for saker som ikke har en økonomisk verdi. 

Valg av advokat

Forsikringsvilkårene kan ikke pålegge parter i en dekningsberettiget tvist til f.eks. å velge en advokat som selskapet utpeker. Etter regler for god advokatskikk, som alle advokater må følge, plikter advokater å gjøre klienter oppmerksom på muligheten for at en konkret sak kan være dekket under rettshjelpsforsikring. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer