Trafikkbetjenter, er de offentlige tjenestemenn?

trafikkbetjenter

Er trafikkbetjenter omfattet av det særlige vern straffeloven har for visse yrkesgrupper?

Etter straffeloven (1902) var svaret ja. Etter någjeldende straffelov fra 2005 er svaret mer usikkert.

Dersom trafikkbetjenter regnes som offentlige tjenestemenn etter straffeloven, vil disse ha et ekstra strafferettslige vern tilsvarende det politiet har mot vold fra publikum.

Praksis fra politiet har siden 2015 stort sett vært at saker om vold mot parkeringsbetjenter ikke har vært håndtert som vold mot offentlige tjenestemenn. Hovedbegrunnelsen for denne praksis har vært to lagmannsrettsdommer og forarbeidene til den nye straffeloven.

Riksadvokaten var uenig i denne praksisen. Han instruerte politiet og statsadvokatene i brev av 10.04.2019 om at saker om mulig vold mot parkeringsbetjenter skal registreres som mulig overtredelse av straffeloven § 155 eller § 156. Riksadvokaten støtter seg på kommuneadvokaten i Oslos lovforståelse som fremgår av deres brev til Riksadvokaten datert 23.10.2018.

Klienten som jeg bisto som forsvarer var tiltalt for vold mot parkeringsbetjent. Det fremgår av tiltale av mars 2019.  

Hovedforhandling var i september 2019.

Retten kom til at trafikkbetjenten utøvde offentlig myndighet. Ordlyden i straffeloven § 155 lyder slik:

Med offentlig tjenestemann menes enhver som utøver offentlig myndighet på vegne av stat eller kommune, eller som har slik kompetanse i kraft av sin stilling. Som offentlig tjenestemann anses også militære vakter, enhver som pliktmessig eller etter oppfordring yter bistand til offentlig tjenestemann, eller sikrer dennes arbeidsplass

Når retten til tross for ordlyden i straffebudet frifant, skyldes det at øvrige rettskilder skapte usikkerhet med hensyn til lovforståelsen.

Retten har drøftet forarbeidene til straffeloven § 155. Dessuten har retten vurdert to lagmannsrettsdommer med tilhørende tingrettsdommer. Disse rettskildene trekker i retning av at trafikkbetjenter ikke er vernet etter straffeloven § 155.

På den annen side har Riksadvokaten konkludert med at trafikkbetjenter er vernet etter straffeloven § 155. I tillegg har to tidligere justisministre på skriftlige spørsmål fra stortingsrepresentanter  uttrykt at offentlig ansatte trafikkbetjenter kan være vernet etter straffeloven § 155.

Retten kom til at det foreligger en usikkerhet om lovforståelsen av straffeloven § 155 hva gjelder trafikkbetjenter.

Det materielle lovkravet som følger av Grunnloven § 96 og EMK artikkel 7 nr. 1 er da ikke oppfylt. Tiltalte ble frifunnet.

Dommen fra tingretten er ikke rettskraftig. Påtalemyndigheten har anket dommen. Borgarting lagmannsrett har den 07.01.2020 henvist anken til ankeforhandling.  

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål rundt vold mot offentlig tjenestemann. 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer