Fast forsvarer

fast forsvarer

Fast forsvarer antas av domstolsadministrasjonen. Det skal være et tilstrekkelig antall advokater som gjør tjeneste som faste offentlige forsvarere. Dette fremgår av straffeprosessloven § 101.Med begrepet «antar» i denne sammenheng er det naturlig å oppfatte som aksepter eller godkjenner.

Alle domstoler har faste forsvarere, også Høyesterett, og listen fremgår her.

Den som er siktet eller tiltalt i en straffesak velger selv hvem som skal være forsvarer i rettsaken, jf straffeprosessloven § 94.  Dersom siktede ikke har valgt forsvarer, så vil retten oppnevne en av de faste forsvarere. Dette følger av straffeprosessloven § 103.

De faste forsvarerne har en funksjonstid på 6 år, men med mulighet for gjenoppnevning i nye 6 år.

Har man rett til forsvarer?

Ja, loven sier at siktede har rett til å la seg bistå av en forsvarer.Dette skal politiet opplyse om. Loven benytter begrepet siktede, men også den som er mistenkt i en sak kan benytte en forsvarer.

Det er vel og bra å la seg bistå av en forsvarer nå man har midler til dette. Straffeprosessloven § 100 sier derfor at i de tilfeller som er nevnt i §§ 96-99 så har man krav på forsvarer som er betalt av det offentlige.

Privat forsvarer er altså en advokat som er engasjert og betalt av den mistenkte/ siktede. Offentlig oppnevnt forsvarer er advokat som er engasjert av den mistenkte/ siktede selv og betalt av det offentlige. Fast forsvarer vil ikke nødvendigvis være engasjert av den mistenkte/ siktede selv, men oppnevnt av retten.

Når har man rett på forsvarer betalt av det offentlige?

Møter man som tiltalt under hovedforhandling, er hovedregelen at man skal ha forsvarer. Unntakene gjelder promillekjøring, foreleggsaker og saker om kun inndragning, jf straffeprosessloven § 96. Det gjelder egne bestemmelser for personer under 18 år.

Har man krav på forsvarer under hovedforhandling, så har man også krav på forsvarer ved bevisopptak til hovedforhandlingen, jf § 97.

I pågripelsessituasjoner hvor politiet ikke vil løslate innen 24 timer, har man krav på forsvarer. Tilsvarende gjelder ved spørsmål om varetektsfengsling, jf § 98. Det gjelder egne bestemmelser for personer under 18 år.

Enkelte tilståelsessaker gir også rett på forsvarer, jf § 99.

Når kan man ha rett på forsvarer?

I mange saker kan man ha rett på forsvarer, men ikke et krav på dette. Det innebærer at forsvarer må undersøke dette for deg. Det følger av straffeprosessloven § 100, annet ledd at retten kan oppnevne forsvarer når særlige grunner taler for dette.

Ta gjerne kontakt om dette kan være aktuelt for deg.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer