Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd

Skatteamnestiets betydning for andre lovbrudd enn skatte- og avgiftsunndragelser ble avgjort av Høyesterett.Tidligere har jeg skrevet om hvorledes tingrett og lagmannsrett så på dette spørsmålet.

Ville Høyesterett komme til en annen konklusjon i dommen av 4. mars 2021?

Høyesterett konkluderte med at det ikke skal gis skatteamnesti for tilhørende regnskapsovertredelse og dokumentfalsk. 

I saken ble det gitt korrekt skatteamnesti for skattesviket. Flertallet i Høyesterett kom til at dette ikke skulle gjelde for øvrige straffbare forhold som var tett sammenvevd med skattesviket. 

lFlertallet legger vekt på at det bare unntaksvis gis skatteamnesti for annet enn eget skattesvik. Videre at ulike straffebud hensyntas ulike interesser. Rettstekniske hensyn gjør det vanskelig å overskue konsekvensene av hvilke lovbrudd som er tilstrekkelig sammenvevd med skattesvik. Flertallet viser også til den nære tilknytningen mellom bestemmelsene om tilleggsskatt og skatteamnesti. 

Likevel sier førstvoterende: «Om det helt unntaksvis kan tenkes at et amnesti gis rekkevidde også for andre lovbrudd, finner jeg ikke grunn til å gå inn på slik denne saken ligger an.»

Mindretallet legger særlig vekt på to forhold som etter deres syn begrunner skatteamnesti også for straffbare hold som er tett sammenvevd med skattesviket. 

For det første så kan man ikke utlede skatteamnesti av loven. Det er basert på langvarig praksis og er formelt hjemlet i bestemmelse om straffutmålingsutsettelse. Det er av den grunn ikke til hinder at straffutmålingsbestemmelne kan hjemle andre forhold enn skatteunndragelse.

For det annet er det helt sentralt for skatteamnesti at det er skapt en forventning om at den som melder seg frivillig , ikke skal få straff.

Høyesteretts flertalls avgjørelse vil innebære at man risikerer straff selv om man oppfyller betingelsene for skatteamnesti dersom man også har overtrådt andre bestemmelser ved skattesviket. Dette kan få betydning for hvorvidt man frivillig melder seg for skattemyndighetene. 

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om skatteamnestiets betydning og hvordan man går frem for å oppnå dette. 

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Les mer